کاویان 6 تن کاپیتان (دارای اتاق خواب) با لاستیک ساده
شرایط فروش و ثبت نام کاویان 6 تن کاپیتان (دارای اتاق خواب) با لاستیک ساده - زمستان 1396
مدل 96 EURO III بدون ضامن تحویل : 30 روز کاری
تیپ پیش پرداخت خودرو کد طرح دوره زمانی تعداد چک مبلغ چک های 3ماهه رنگ
کاویان K106C 285,000,000 33-30-60 5ساله 20 61,231,000 سفید - قرمز - نارنجی
33-30-48 4ساله 16 69,670,000
33-30-36 3ساله 12 83,736,000
33-30-24 2ساله 8 111,868,000
33-30-12 1ساله 4 196,262,000
425,000,000 28-45-60 5ساله 20 45,017,000
28-45-48 4ساله 16 51,669,000
28-45-36 3ساله 12 62,755,000
28-45-24 2ساله 8 84,928,000
28-45-12 1ساله 4 151,445,000
475,000,000 28-50-60 5ساله 20 40,738,000
28-50-48 4ساله 16 46,758,000
28-50-36 3ساله 12 56,790,000
28-50-24 2ساله 8 76,855,000
28-50-12 1ساله 4 137,049,000

1 ) قیمت های بالا قطعی بوده و هزینه های مالیات بر ارزش افزوده و هزینه ی شماره گذاری . در آن لحاظ شده است

2 ) محل تحویل خودرو درب کارخانه می باشد و در صورت تحویل درب نمایندگی ، وجه باربری طبق بارنامه از خریدار دریافت خواهد شد .

3 ) تاریخ چک اول ، 4 ماه پس از تاریخ قرارداد ( پیش پرداخت ) می باشد .

4 ) مبلغ بیمه ی شخص ثالث 18.213.900 ریال و بیمه ی بدنه ریال می باشد که بر اساس بارکش می باشد و در صورت استفاده از کاربری زباله کش می بایست از مبالغ مندرج در جدول بیمه ها جهت واریز حق بیمه استفاده نمود .

5 ) چک های بیمه ی بدنه ی سال های آتی بر اساس دوره ی زمانی تسهیلات و به تاریخ روز پیش پرداخت ، در سال های آتی در وجه شرکت بیمه آسیا صادر و دریافت گردد .

6 ) مبلغ بیمه ی بدنه صرفاً شامل حال خودرو می باشد و خریداران پس از نصب کاربری ضمن هماهنگی با دفتر بیمه ی آسیا نسبت به تکمیل بیمه ی بدنه اقدام نمایند .

7 ) کاربری های مجاز این خودرو شامل این موارد می باشد : باری بغلدار فلزی مسقف چادری/ باری بغلدار فلزی بازشو / باری چوبی با روکش فلزی / زباله کش / مشبک مسقف فلزی / کانتینر مسقف فلزی / کفی خودرو بر / یخچالدار

کاویان 6 تن کاپیتان (دارای اتاق خواب) با لاستیک تیوپلس
شرایط فروش و ثبت نام کاویان 6 تن کاپیتان (دارای اتاق خواب) با لاستیک تیوپلس - زمستان 1396
مدل 96 EURO III بدون ضامن تحویل : 30 روز کاری
تیپ پیش پرداخت خودرو کد طرح دوره زمانی تعداد چک مبلغ چک های 3ماهه رنگ
کاویان K106C 290,000,000 33-30-60 5ساله 20 62,610,000 سفید - قرمز - نارنجی
33-30-48 4ساله 16 71,239,000
33-30-36 3ساله 12 85,622,000
33-30-24 2ساله 8 114,387,000
33-30-12 1ساله 4 200,683,000
435,000,000 28-45-60 5ساله 20 45,873,000
28-45-48 4ساله 16 52,651,000
28-45-36 3ساله 12 63,948,000
28-45-24 2ساله 8 86,542,000
28-45-12 1ساله 4 154,324,000
485,000,000 28-50-60 5ساله 20 41,594,000
28-50-48 4ساله 16 47,740,000
28-50-36 3ساله 12 57,983,000
28-50-24 2ساله 8 78,469,000
28-50-12 1ساله 4 139,928,000

1 ) قیمت های بالا قطعی بوده و هزینه های مالیات بر ارزش افزوده و هزینه ی شماره گذاری در آن لحاظ شده است .

2 ) محل تحویل خودرو درب کارخانه می باشد و در صورت تحویل درب نمایندگی ، وجه باربری طبق بارنامه از خریدار دریافت خواهد شد .

3 ) تاریخ چک اول ، 4 ماه پس از تاریخ قرارداد ( پیش پرداخت ) می باشد .

4 ) مبلغ بیمه ی شخص ثالث 18.213.900 ریال و بیمه ی بدنه ریال می باشد که بر اساس بارکش می باشد و در صورت استفاده از کاربری زباله کش می بایست از مبالغ مندرج در جدول بیمه ها جهت واریز حق بیمه استفاده نمود .

5 ) چک های بیمه ی بدنه ی سال های آتی بر اساس دوره ی زمانی تسهیلات و به تاریخ روز پیش پرداخت ، در سال های آتی در وجه شرکت بیمه آسیا صادر و دریافت گردد .

6 ) مبلغ بیمه ی بدنه صرفاً شامل حال خودرو می باشد و خریداران پس از نصب کاربری ضمن هماهنگی با دفتر بیمه ی آسیا نسبت به تکمیل بیمه ی بدنه اقدام نمایند .

7 ) کاربری های مجاز این خودرو شامل این موارد می باشد : باری بغلدار فلزی مسقف چادری/ باری بغلدار فلزی بازشو / باری چوبی با روکش فلزی / زباله کش / مشبک مسقف فلزی / کانتینر مسقف فلزی / کفی خودرو بر / یخچالدار

اویان 9 تن (دارای اتاق خواب) با لاستیک تیوپلس
شرایط فروش و ثبت نام کاویان 9 تن (دارای اتاق خواب) با لاستیک تیوپلس - زمستان 1396
مدل 96 EURO III بدون ضامن تحویل : 30 روز کاری
تیپ پیش پرداخت خودرو کد طرح دوره زمانی تعداد چک مبلغ چک های 3ماهه رنگ
کاویان K109C 300,000,000 33-30-60 5ساله 20 64,173,000 سفید - قرمز - نارنجی
33-30-48 4ساله 16 73,018,000
33-30-36 3ساله 12 87,759,000
33-30-24 2ساله 8 117,243,000
33-30-12 1ساله 4 205,692,000
450,000,000 28-45-60 5ساله 20 46,900,000
28-45-48 4ساله 16 53,830,000
28-45-36 3ساله 12 65,380,000
28-45-24 2ساله 8 88,480,000
28-45-12 1ساله 4 157,779,000
500,000,000 28-50-60 5ساله 20 42,621,000
28-50-48 4ساله 16 48,919,000
28-50-36 3ساله 12 59,415,000
28-50-24 2ساله 8 80,407,000
28-50-12 1ساله 4 143,383,000

1 ) قیمت های بالا قطعی بوده و هزینه های مالیات بر ارزش افزوده و هزینه ی شماره گذاری در آن لحاظ شده است .

2 ) محل تحویل خودرو درب کارخانه می باشد و در صورت تحویل درب نمایندگی ، وجه باربری طبق بارنامه از خریدار دریافت خواهد شد .

3 ) تاریخ چک اول ، 4 ماه پس از تاریخ قرارداد ( پیش پرداخت ) می باشد .

4 ) مبلغ بیمه ی شخص ثالث 22.563.000 ریال و بیمه ی بدنه 9.576.463 ریال می باشد که بر اساس بارکش می باشد و در صورت استفاده از کاربری تانکر حمل مواد سوختی / زباله کش / کفی جرثقیل دار می بایست از مبالغ مندرج در جدول بیمه ها جهت واریز حق بیمه استفاده نمود .

5 ) چک های بیمه ی بدنه ی سال های آتی بر اساس دوره ی زمانی تسهیلات و به تاریخ روز پیش پرداخت ، در سال های آتی در وجه شرکت بیمه آسیا صادر و دریافت گردد .

6 ) مبلغ بیمه ی بدنه صرفاً شامل حال خودرو می باشد و خریداران پس از نصب کاربری ضمن هماهنگی با دفتر بیمه ی آسیا نسبت به تکمیل بیمه ی بدنه اقدام نمایند .

7 ) کاربری های مجاز این خودرو شامل این موارد می باشد :  باری بغلدار فلزی بازشو / باری چوبی با روکش ورق فلزی / بغلدار فلزی بازشو مسقف چادری / زباله کش / تانکر حمل سوخت / کانتینر فلزی / کفی جرثقیل دار / یخچالدار

8 ) خودرو فاقد سیستم ADR است و در صورت نصب تانکر حمل سوخت ، می بایست این کیت توسط شرکت های مجاز بر روی خودرو نصب گردد .

کاویان 19 تن (2×4 - دارای اتاق خواب) با لاستیک تیوپلس
 شرایط فروش و ثبت نام کاویان 19 تن (2×4 - دارای اتاق خواب) با لاستیک تیوپلس - زمستان 1396
مدل 96 EURO III بدون ضامن تحویل : 30 روز کاری
تیپ پیش پرداخت خودرو کد طرح دوره زمانی تعداد چک مبلغ چک های 3ماهه رنگ
کاویان K219CN 515,000,000 33-30-60 5ساله 20 110,601,000 سفید - قرمز - نارنجی
33-30-48 4ساله 16 125,846,000
33-30-36 3ساله 12 151,253,000
33-30-24 2ساله 8 202,067,000
33-30-12 1ساله 4 354,510,000
770,000,000 28-45-60 5ساله 20 81,133,000
28-45-48 4ساله 16 93,122,000
28-45-36 3ساله 12 113,102,000
28-45-24 2ساله 8 153,063,000
28-45-12 1ساله 4 272,945,000
860,000,000 28-50-60 5ساله 20 73,431,000
28-50-48 4ساله 16 84,281,000
28-50-36 3ساله 12 102,365,000
28-50-24 2ساله 8 138,532,000
28-50-12 1ساله 4 247,033,000

1 ) قیمت های بالا قطعی بوده و هزینه های مالیات بر ارزش افزوده و هزینه ی شماره گذاری در آن لحاظ شده است .

2 ) محل تحویل خودرو درب کارخانه می باشد و در صورت تحویل درب نمایندگی ، وجه باربری طبق بارنامه از خریدار دریافت خواهد شد .

3 ) تاریخ چک اول ، 4 ماه پس از تاریخ قرارداد ( پیش پرداخت ) می باشد .

4 ) مبلغ بیمه ی شخص ثالث 25.805.750 ریال و بیمه ی بدنه 17.049.085 ریال می باشد که بر اساس بارکش می باشد و در صورت استفاده از تانکر حمل سوخت ، تانکر آب ، مشبک مسقف فلزی می بایست از مبالغ مندرج در جدول بیمه ها جهت واریز حق بیمه استفاده نمود .

5 ) چک های بیمه ی بدنه ی سال های آتی بر اساس دوره ی زمانی تسهیلات و به تاریخ روز پیش پرداخت ، در سال های آتی در وجه شرکت بیمه آسیا صادر و دریافت گردد .

6 ) مبلغ بیمه ی بدنه صرفاً شامل حال خودرو می باشد و خریداران پس از نصب کاربری ضمن هماهنگی با دفتر بیمه ی آسیا نسبت به تکمیل بیمه ی بدنه اقدام نمایند .

7 ) کاربری های مجاز این خودرو شامل این موارد می باشد :  باری چوبی با روکش ورق فلزی / بغلدار فلزی مسقف چادری / تانکر آب / تانکر حمل سوخت / لبه دار فلزی بغل بازشو / مشبک مسقف فلزی / کانتینر فلزی / یخچالدار

8 ) خودرو فاقد سیستم ADR است و در صورت نصب تانکر حمل سوخت ، می بایست این کیت توسط شرکت های مجاز بر روی خودرو نصب گردد .

کاویان 26 تن - 10 چرخ (4 × 6 - دارای اتاق خواب) با لاستیک 20*12
شرایط فروش و ثبت نام کاویان 26 تن - 10 چرخ (4 × 6 - دارای اتاق خواب) با لاستیک 20*12 - زمستان 1396
مدل 96 EURO III بدون ضامن تحویل : 30 روز کاری
تیپ پیش پرداخت خودرو کد طرح دوره زمانی تعداد چک مبلغ چک های 3ماهه رنگ
کاویان K375D 650,000,000 33-30-60 5ساله 20 140,481,000 سفید - قرمز - نارنجی
33-30-48 4ساله 16 159,844,000
33-30-36 3ساله 12 192,115,000
33-30-24 2ساله 8 256,657,000
33-30-12 1ساله 4 450,283,000
980,000,000 28-45-60 5ساله 20 102,529,000
28-45-48 4ساله 16 117,679,000
28-45-36 3ساله 12 142,929,000
28-45-24 2ساله 8 193,428,000
28-45-12 1ساله 4 344,925,000
1,100,000,000 28-50-60 5ساله 20 92,259,000
28-50-48 4ساله 16 105,892,000
28-50-36 3ساله 12 128,612,000
28-50-24 2ساله 8 174,053,000
28-50-12 1ساله 4 310,375,000

1 ) قیمت های بالا قطعی بوده و هزینه های مالیات بر ارزش افزوده و هزینه ی شماره گذاری در آن لحاظ شده است .

2 ) محل تحویل خودرو درب کارخانه می باشد و در صورت تحویل درب نمایندگی ، وجه باربری طبق بارنامه از خریدار دریافت خواهد شد .

3 ) تاریخ چک اول ، 4 ماه پس از تاریخ قرارداد ( پیش پرداخت ) می باشد .

4 ) مبلغ بیمه ی شخص ثالث 25.805.750 ریال و بیمه ی بدنه ریال می باشد که بر اساس کمپرسی می باشد و در صورت استفاده از میکسر و بونکر می بایست از مبالغ مندرج در جدول بیمه ها جهت واریز حق بیمه استفاده نمود .

5 ) چک های بیمه ی بدنه ی سال های آتی بر اساس دوره ی زمانی تسهیلات و به تاریخ روز پیش پرداخت ، در سال های آتی در وجه شرکت بیمه آسیا صادر و دریافت گردد .

6 ) مبلغ بیمه ی بدنه صرفاً شامل حال خودرو می باشد و خریداران پس از نصب کاربری ضمن هماهنگی با دفتر بیمه ی آسیا نسبت به تکمیل بیمه ی بدنه اقدام نمایند .

7 ) کاربری های مجاز این خودرو شامل این موارد می باشد :  کمپرسی / میکسر / بونکر

کاویان 5.2 تن
کاویان 5.5 تن
کاویان 9 تن لاستیک تیوپلس
کاویان 9 تن لاستیک ساده
کشنده تک کاویان

فارسی